Distansavtalslagen – fastighetsmäklare & andra tjänster

Distansavtalslagen

Distansavtalslagen gäller för avtal som ingås utanför ett företags lokaler med en konsument. Lagen är till för att skydda konsumenter från avtal som ingås i hemmet eller via telefon. Man har som konsument rätt att ångra sitt avtal inom 14 dagar. Det gäller även när man anlitar en fastighetsmäklare.

Planerar du att sälja en bostad?
Undvik att betala onödigt mycket för mäklartjänsten. Mäklarofferter.se hjälper dig att jämföra och att samla in offerter från de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

”Den 13 juni 2014 började lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att gälla. Lagen bygger på ett EU-direktiv om gemensamt konsumentskydd inom EU och ersätter den tidigare gällande distans-och hemförsäljningslagen. Lagen innefattar bland annat särskilda regler som gäller då en näringsidkare säljer varor eller tjänster till en konsument och avtalet ingås på något annat ställe än i näringsidkarens fasta affärslokaler. Ett exempel på detta är då förmedlingsuppdrag inte ingås på fastighetsmäklarens kontor, utan i uppdragsgivarens bostad. Fastighetsmäklaren har i dessa fall att i förväg informera konsumenten om olika aspekter av det blivande avtalet t.ex. dess omfattning, ångerrätt, uppsägningsrätt m.m. En del av informationen framgår tydligt även i det blivande uppdragsavtalet och dess bilagor, men nedan lämnas en samlad skriftlig information”

Distansavtalslagen för fastighetsmäklare

”Fastighetsmäklarens namn och kontaktuppgifter framgår i uppdragsavtalet. Fastighetsmäklaren är alltid en fysisk person så den fastighetsmäklare som undertecknar uppdragsavtalet är personligen ansvarig för uppdragets utförande. Den ansvarige fastighetsmäklaren kan dock med bibehållet ansvar, ta hjälp av annan inom mäklarföretaget för utförande av delar av uppdraget. Uppdraget kan även i sin helhet – med uppdragsgivarens skriftliga medgivande – överlåtas på annan fastighetsmäklare”

Ska du sälja din bostad rekommenderar vi att du först jämför mäklarna och deras arvoden på Mäklarofferter.se.

Uppdragsgivaren

”Med uppdragsgivare menas den eller de som genom överlåtelse eller upplåtelse har rätt att förfoga över förmedlingsobjektet”

Uppdraget

”Fastighetsmäklarens uppdrag består i att förmedla försäljning av uppdragsgivarens objekt i enlighet med fastighetsmäklarlagen och villkoren i uppdragsavtalet. Fastighetsmäklaren ska utföra uppdraget omsorgsfullt och i enlighet med god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklaren har enligt lag skyldighet att tillvarata både säljares och köpares intressen. För de rent affärsmässiga delarna av uppdraget, såsom försäljningspris och dylikt, har fastighetsmäklaren dock rätt att först och främst tillvarata uppdragsgivarens intressen”

Uppdragsavtalet

”Uppdragsavtalet ska enligt fastighetsmäklarlagen upprättas skriftligen när uppdragsgivaren är konsument och skrivas under av parterna. Fastighetsmäklaren får inte åberopa andra avtalsvillkor än de som tagits in i avtalet eller på annat sätt avtalats skriftligen. Även ändringar och tillägg till avtalet måste upprättas skriftligen. Bägge parter äger därutöver åberopa fastighetsmäklarlagens bestämmelser. För att fastighetsmäklaren på bästa sätt ska kunna tillvarata parternas intressen gäller dock inte skriftlighetskravet ändringar i försäljningspriset och andra köpevillkor för förmedlingsobjektet”

Fastighetsmäklarens ersättning

”Fastighetsmäklaren erhåller normalt ersättning genom provision, d.v.s. med en avtalad procentsats av den slutliga köpeskillingen vid överlåtelsen av förmedlingsobjektet. Parterna har också möjlighet att, i kombination med eller i stället för provision, skriftligen avtala om fast arvode samt särskild ersättning för utlägg. Fastighetsmäklaren har rätt att överlåta ersättningsrätten till det mäklarföretag under vilket namn denne arbetar. Vad som gäller i det enskilda fallet framgår av det blivande uppdragsavtalet”

Uppdragsgivarens ångerrätt – när och hur skall man agera?

”Om uppdragsgivaren är konsument och ingår uppdragsavtalet med fastighetsmäklaren när båda är samtidigt närvarande på en plats utanför mäklarens affärslokal, får uppdragsgivaren rätt att inom viss tid frånträda avtalet (ångerrätt). Uppdragsgivaren utövar sin ångerrätt genom att till fastighetsmäklaren personligen, lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag uppdragsavtalet påtecknats av båda parter (ångerfristen). Meddelandet kan lämnas formlöst men vill uppdragsgivaren använda standardformulär för utövande av ångerrätten finns detta att tillgå på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se. Ångerrätt gäller dock inte efter att förmedlingsuppdraget fullgjorts, om uppdragsgivaren uttryckligen samtyckt till att förmedlingsarbetet påbörjas under ångerfristen och gått med på att det inte finns någon ångerrätt efter att förmedlingsarbetet fullgjorts”

Uppdragsgivarens skyldigheter

”I de fall uppdragsgivaren har ångerrätt och väljer att utnyttja den, kan uppdragsgivaren bli skyldig att betala ersättning till fastighetsmäklaren för utförd del av förmedlingsuppdraget med ett belopp som motsvarar en proportionell andel av den ersättning som avtalats för förmedlingsuppdraget i dess helhet (priset för tjänsten). Detta förutsätter dock dels att uppdragsgivaren innan förmedlingsuppdraget ingåtts, dels fått nu lämnad information om ångerrätten och om den ersättningsskyldighet som kan uppkomma vid utnyttjande av ångerrätten, dels att uppdragsgivaren uttryckligen begärt att förmedlingsarbetet ska påbörjas under ångerfristen. När uppdragsgivaren begär att förmedlingsarbetet ska påbörjas under ångerfristen ska detta noteras i det blivande uppdragsavtalet”

Uppdragsgivarens ångerrätt

”Om uppdragsgivaren vill reklamera förmedlingstjänsten ska detta göras inom skälig tid efter att uppdragsgivaren insett eller bort ha inse de omständigheter som ligger till grund för reklamationen. Anser sig uppdragsgivaren ha drabbats av ekonomisk skada gäller detsamma för underrättelse om skadeståndskrav enligt fastighetsmäklarlagen. Konsumenttjänstlagens regel om att reklamation måste ske inom tre år, gäller inte för reklamation av fastighetsmäklartjänsten. Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav ska framställas till ansvarig fastighetsmäklare personligen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Skriftlig framställan skickas eller överlämnas till fastighetsmäklaren på den adress som anges i förmedlingsuppdraget”

Prövning av tvist mot fastighetsmäklaren utanför domstol

”Då uppdragsgivaren är konsument kan denne vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) vid tvist mot fastighetsmäklare i fråga om skadeståndskrav eller krav på nedsättning av provision enligt fastighetsmäklarlagen. Kravet måste dock först ha framförts till fastighetsmäklaren och tillbakavisats av honom eller henne”

Det finns en uppförandekod för mäklare

”Om en fastighetsmäklare är medlem i Fastighetsmäklarförbundet FMF har denne åtagit sig att följa Fastighetsmäklarförbundets etiska regler Dessa finns att läsa på Fastighetsmäklarförbundets hemsida www.fmf.se

Planerar du att sälja en bostad?
Undvik att betala onödigt mycket för mäklartjänsten. Mäklarofferter.se hjälper dig att jämföra och att samla in offerter från de olika mäklarna som är aktiva i ditt område. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Ställ en fråga

Please enter your comment!
Please enter your name here