Förmedlingsuppdrag fastighetsmäklare – bostadsrätt och fastighet

0
Förmedlingsuppdrag fastighetsmäklare

När du skall sälja din bostad och anlita en mäklare så krävs det att det finns ett förmedlingsuppdrag. Detta är ett avtal mellan dig som säljare och mäklaren. Avtalet skall reglera vad som gäller vid förmedlingen av bostaden. Du som säljare/uppdragsgivare anlitar en mäklare som skall hjälpa dig att förmedla din bostadsrätt eller fastighet.

Förmedlingsuppdrag med eller utan ensamrätt

De flesta mäklarfirmor använder sig av ensamrätt i sina förmedlingsuppdrag.
Ensamrätten ger mäklaren ensamrätt om försäljningen av din bostad.
Ensamrätten får max uppgå till 3 månader i avtalet.
Som uppdragsgivare intygar du då att ingen annan fastighetsmäklare har anlitats för förmedling av objektet. Vissa mäklarfirmor arbetar utan ensamrätt.
Ensamrätten gör att de spekulanter som observerar försäljningen under ensamrättstiden är knutna till mäklaren och mäklare har därmed rätt till provision/mäklararvode om någon av dessa spekulanter köper bostaden.

Mäklararvode eller provision

I förmedlingsuppdraget skall det stå reglerat vilket mäklararvode eller provision som mäklaren har rätt till. Mer om mäklararvode och vad som är ett rimligt arvode kan du läsa i vår artikel om just detta ämne här på Ekonomifokus.

Bilaga för Hemnet.se

Till förmedlingsuppdraget finns det oftast en bilaga som du skall skriva under för att du skall kunna få bostaden annonserad på Hemnet.se. Hemnet tar betalt av dig som uppdragsgivare. Prislistanoch mer info om Hemnet.se kan du hitta i vår artikel om just annonsering på Hemnet.

Underskrifter

Fömredlingsuppdraget skall skrivas under/signeras av samtliga uppdragsgivare samt av mäklaren själv. Ni behåller sedan var sin kopia av avtalet.

Allmänna villkor och information om förmedlingsuppdrag från fastighetsmäklarförbundet.

Förmedlingsuppdraget

Fastighetsmäklarlagen föreskriver att förmedlingsuppdraget måste vara skriftligt när uppdragsgivaren är konsument Det är ett krav. Detta får till följd att mäklaren inte kan åberopa muntliga överenskommelser med en uppdragsgivare.
Ändringar och tillägg till ett avtal måste även dessa upprättas skriftligen. Båda parter äger därutöver rätt att åberopa fastighetsmäklarlagens bestämmelser. Detta skriftliga krav gäller dock inte för ändringar i försäljningspriset och andra köpevillkor för förmedlingsobjektet. Om uppdragsgivaren är ett företag så kräver fastighetsmäklarlagen inte att förmedlingsuppdraget ska ingås skriftligen.

Vad är en fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är alltid en fysisk person och man syftar inte då på det mäklarföretag där mäklaren arbetar. Den fastighetsmäklare som undertecknat ett avtal och därigenom åtagit sig ett uppdrag är personligt ansvarig för utförandet. Den ansvarige mäklaren kan dock med bibehållet ansvar, anlita någon annan inom mäklarföretaget för hjälp med utförande av delar av arbetet. Uppdraget kan med uppdragsgivarens medgivande överlåtas på annan mäklare

Vem är uppdragsgivare

Med uppdragsgivare menas den som genom överlåtelse eller upplåtelse äger förmedlingsobjektet.

Vilket är förmedlingsobjektet

”Förmedlingsobjektet identifieras genom angivande av officiell registerbeteckning eller motsvarande samt kommunnamn”

Vilket är uppdraget

”Fastighetsmäklarens uppdrag består i att förmedla försäljning av uppgivarens objekt i enlighet med fastighetsmäklarlagen och villkoren i förmedlingsuppdraget Fastighetsmäklaren ska med vederbörlig omsorg utföra uppdraget enligt god mäklarsed. Fastighetsmäklaren har enligt lag skyldighet att tillvarataga både säljares och köpares intressen. För de rent affärsmässiga delarna av uppdraget, såsom försäljningspris och dyligt, har fastighetsmäklaren rätt att först och främst tillvarataga uppdragsgivarens intressen.Fastighetsmäklaren ska – om inte annat avtalats – påbörja förmedlingsarbetet omgående sedan förmedlingsuppdraget undertecknats av parterna”

Hur lång är avtalstiden

”Under avtalstiden har mäklaren rätt att anvisa spekulanter. Efter avtalstiden har mäklaren rätt att fortsätta förmedlingsarbetet med de spekulanter som har anvisats under avtalstiden. Har fastighetsmäklaren under avtalstiden anvisat spekulanter kan mäklaren ha rätt till provision om säljaren, efter avtalstiden, säljer till någon av dessa spekulanter. Så kan vara fallet även om mäklaren inte medverkar vid själva kontraktsslutandet. Förmedlingsuppdraget kan sägas upp med iakttagande av tio dagars uppsägningstid”

Fastighetsmäklarens ersättning för uppdraget

”Fastighetsmäklaren erhåller normalt ersättning genom provision, d.v.s. med en avtalad procentsats av köpeskillingen. Parterna har också möjlighet att, i kombination eller i stället för provision, skriftligen avtala om fast arvode samt särskild ersättning för utlägg. Fastighetsmäklaren har rätt att överlåta ersättningsrätten till det mäklarföretag under vilket namn denne arbetar”

Mäklarens rätt till ersättning för uppdraget

”I normalfallet har fastighetsmäklaren rätt till ersättning så snart köpehandlingen undertecknats av säljare och köpare. Om det i köpekontraktet intagits så kallat svävarvillkor inträder dock ersättningsrätten först när dessa villkor är uppfyllda. Svävarvillkor får till följd att köpet inte är fullbordat innan förutsättningarna i villkoret är uppfyllda. Dessa villkor kan ha innebörden att köparen ska beviljas lån för köpeskillingens erläggande eller att köparens befintliga fastighet ska försäljas. Denna begränsning i mäklarens ersättningsrätt föreligger dock inte om det enda villkor som intagits i köpekontraktet är att köpebrev ska utfärdas (villkor om köpebrev anses innebära att köpet är beroende av att köpeskillingen betalas). Mäklarens ersättningsrätt är därför inte beroende av att ett köpebrevsvillkor uppfylls, d.v.s. att köpebrev utfärdas och köpeskillingen erläggs. Fastighetsmäklaren har i dessa fall rätt till ersättning som om det inte förelåg några villkor om köpets fullbordan eller bestånd. Detta gäller under förutsättning att köparen ålagts att betala sedvanlig handpenning”

Förfallodag för uppdraget

”Så snart rätt till ersättning föreligger har fastighetsmäklaren rätt att begära betalning, så kallad anfordran. Anfordran kan ske muntligen eller genom översändande av faktura. I och med detta har förfallodag för ersättning inträtt”

Annan fastighetsmäklare antlitad?

”För att undvika framtida provisionstvister bör säljaren lämna upplysning om att annan fastighetsmäklare innehaft uppdraget tidigare och de eventuella spekulanter som denne anvisat”

Ensamrätt i förmedlingsuppdraget

”Ett uppdrag som är förenat med ensamrätt har som utgångspunkt att endast en mäklare ska ha försäljningsuppdraget. Skulle säljaren själv eller genom annan mäklare överlåta fastigheten under ensamrättstiden är den mäklare som erhållit ensamrättsuppdraget likväl provisions- eller arvodesberättigad. Efter ensamrättsperioden löper avtalet vidare som vanligt förmedlingsuppdrag. För att avtalet helt ska upphöra efter ensamrättsperioden krävs att uppsägning sker”

Ångerrätt för avtalet

”Med stöd av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler o.s.v. har konsument som ingått förmedlingsuppdrag med fastighetsmäklare då båda varit samtidigt närvarande på en plats utanför mäklarens affärslokal, rätt att inom viss tid frånträda avtalet (ångerrätt). Uppdragsgivaren utövar sin ångerrätt genom att till fastighetsmäklaren personligen, lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag förmedlingsuppdraget påtecknats av båda parter (ångerfristen). Standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida, www.konsumetverket.se.  Ångerrätt gäller dock inte efter att förmedlingsuppdraget fullgjorts, om uppdragsgivaren uttryckligen samtyckt till att förmedlingsarbetet påbörjas under ångerfristen och gått med på att det inte finns någon ångerrätt efter att förmedlingsarbetet fullgjorts. I de fall uppdragsgivaren har ångerrätt och väljer att utnyttja den, kan uppdragsgivaren bli skyldig att betala ersättning till fastighetsmäklaren för utförd del av förmedlingsuppdraget, med ett belopp som motsvarar en proportionell andel av den ersättningen som avtalats för förmedlingsuppdraget i dess helhet (priset för tjänsten). Detta förutsätter dock att uppdragsgivaren uttryckligen begärt att förmedlingsarbetet ska påbörjas under ångerfristen och innan avtalet ingåtts, informerats om sin skyldighet i detta avseende och om reglerna för ångerrätten i övrigt. När uppdragsgivaren begär att förmedlingsarbetet ska påbörjas under ångerfristen ska detta noteras i förmedlingsuppdraget”

Uppsägning av förmedlingsuppdraget

”Uppsägning av uppdragsavtalet kan ske muntligt eller skriftligt. Om fastighetsmäklaren säger upp uppdragsavtalet muntligen ska han eller hon också snarast skriftligen underrätta uppdragsgivaren om uppsägningen. Om uppdragsgivaren säger upp uppdragsavtalet ska fastighetsmäklaren snarast skriftligen bekräfta uppsägningen. Om uppdragsgivaren säger upp uppdraget under den tid det är förenat med ensamrätt kan fastighetsmäklaren ha rätt till skadestånd. Det innebär i normalfallet att uppdragsgivaren ska betala ersättning för faktiska kostnader som fastighetsmäklaren haft med anledning av uppdraget, exempelvis kostnader för annonsering, resor och direkta utlägg. Har uppdragsgivaren förfarit svikligt kan mäklaren ha rätt till full provision”

Reklamation av tjänsten

”Om uppdragsgivaren vill reklamera tjänsten ska detta göras inom skälig tid efter att uppdragsgivaren insett eller bort ha inse de omständigheter som grundar reklamationen. Anser sig uppdragsgivaren ha drabbats av ekonomisk skada gäller detsamma för underrättelse om skadeståndskrav enligt fastighetsmäklarlagen. Konsumenttjänstlagens regel om att reklamation måste ske inom tre år, gäller inte för reklamation av fastighetsmäklartjänsten. Reklamation och underrättelse om skadeståndskrav ska framställas till ansvarig fastighetsmäklare personligen. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Skriftlig framställan skickas eller överlämnas till fastighetsmäklaren på den adress som anges i förmedlingsuppdraget”

Prövning av tvist mot fastighetsmäklaren utanför domstol

”Om uppdragsgivaren är konsument kan denne vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) vid tvist mot fastighetsmäklare i fråga om skadeståndskrav eller krav på nedsättning av provision enligt fastighetsmäklarlagen. Kravet måste dock först ha framförts till mäklaren och tillbakavisats av honom eller henne”

Uppförande-kod för fastigjhetsmäklare

”Fastighetsmäklare som är medlem i Fastighetsmäklarförbundet FMF, har åtagit sig att följa Fastighetsmäklarförbundets etiska regler, som finns att läsa på Fastighetsmäklarförbundets hemsida www.fmf.se”

Läs mer om att anlita en fastighetsmäklare här på Ekonomifokus


Warning: file_get_contents(https://maklaren.ekonomifokus.se/categories.json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /home/ekonomifokus/public_html/wp-content/themes/Newspaper/loop-single.php on line 108

Fråga mäklaren

Nyhet! Ska du köpa eller sälja bostad?

Nu kan du få svar med hjälp av vår "Fråga mäklaren" tjänst.
Alla frågor besvaras av en mäklare.

Just nu finns det 0 besvarade frågor.

Ställ en fråga direkt

Ställ en fråga

Använd dig om formuläret eller testa vår nya tjänst Fråga mäklaren.

Please enter your comment!
Please enter your name here